تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

خدمات اجرای کاشت میلگرد

کاشت میلگرد ،نصب بولت و پلیت ، کرگیری

تهران
کاشت میلگرد

کرگیری، گرد بر، مقاوم سازی، کاشت میلگرد

تهران
کرگیری کاشت میلگرد

کاشت میلگرد، نصب پلیت، کرگیری، نمونه برداری از بتن

تهران
کاشت میلگرد با چسب

کرگیری کاشت میلگرد سوراخ کاری نصب بولت و پلیت

تهران
سوراخ کاری نصب

کرگیری،مغزه گیری،کاشت میلگرد و بولت و نصب پلیت

تهران
کرگیری میلگرد
بیشتر