تبلیغات و نیازمندی های صنعت ساختمان معرفی محصولات

منطقه۳ در ایستگاه نوزدهم همایش طراحان و سازندگان

معاون شهرسازی و معماری منطقه۳ شهرداری تهران گفت: منطقه۳ در نوزدهمین ایستگاه شهرداری تهران به ارائه پروژه های باکیفیت و بررسی چالشهای صدور پروانه در این منطقه می پردازد. جلیلیان معاون شهرسازی و معماری منطقه۳ شهرداری تهران در گردهمایی طراحان و سازندگان منطقه۳ که در باغ موزه دفاع مقدس در حال برگزاری است، ضمن خیرمقدم …
منبع: sama